Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » Tarih


Seçenekler
Atatürk Dönemi İnkilapları
Alt 06-02-2010, 02:24 PM   #1 (permalink)
Standart Atatürk Dönemi İnkilapları

A. SiYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) :

- Saltanatın kaldırılma nedenleri: Lozan görüşmelerine çağrılarak ikilik yaratmayı önleme Kurtuluş Savaşında padişahın olumsuz tutumu ve M. Kemal’in yeni kurulan devlette saltanat yerine Cumhuriyeti istemesidir.- Lozan’a İstanbul hükümeti de çağrılınca M. Kemal Lozan Antlaşması öncesi saltanatla halifeliği ayırarak saltanatı kaldırdı. Son padişah Vahdettin ülkeyi terk edince halife olarak Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit Efendi halife oldu.

Sonuçları:1- 623 yıllık Osmanlı Devleti resmen sona erdi.

2-Padişah Vahdetti kaçarak İngilizlere sığındı.

3- İtilaf Devletlerinin ikilik çıkarma oyunları sona erdi.

4- Cumhuriyetin ilanı için zemin hazırladı.

5- Laikliğe geçişin ilk adımıdır.

2- Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923):1923 Ekim ayının sonlarına doğru Fethi (Okyar) beyin başkanlığındaki hükümet istifa etti. Yeni hükümet kurma işi bunalıma dönüştü. Meclis Hükümeti sistemi seçimlerde sorun yaratıyordu. M. Kemal bu sorunu ortadan kaldırmak için Cumhuriyetin ilan edilmesini istiyordu.Gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal yakın arkadaşlarını Çankaya köşküne davet etti. 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarının da görüşlerini aldıktan sonra "yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. O gece Mustafa Kemal ile İsmet Paşa hazırladıkları kanun tasarısını ertesi günü meclise sundular. Aynı gün meclis cumhuriyetin ilanını resmen kabul etti ve ilk cumhurbaşkanı da oy birliğiyle Mustafa Kemal seçildi.

Sonuçları:

- Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türk devletinin adı belli oldu (konuldu) ve rejim konusundaki tartışmalar da sona erdi.

-“Meclis hükümeti” yerine “kabine sistemine” geçildi başbakan da bakanları seçerek cumhurbaşkanının onayına sunacak)

- Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ilk başbakanı İsmet İnönü ilk meclis başkanı da Fethi Okyar oldu.

- Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Çünkü devletin yegane başkanı cumhurbaşkanı Mustafa Kemal oldu.

3- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924):1 Kasım 1922'de saltanat ve halifelik birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldı ve halifeliğin yetkileri dinî konularla sınırlandırıldı. Vahdettin'in ülkeyi terk etmesinden sonra zamanla hükümetin talimatlarının dışına çıktığı görüldü. Kendisini devlet başkanı gibi görmeye başladı. Bu durum ise yeni rejim için bir huzursuzluk kaynağı oluyordu. Buna karşı derhal tedbir alınması gerekiyordu. Ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilmesi düşünülen inkılâpların yapılabilmesi için halifeliğin kaldırılması zorunlu idi.

- Bu sebeplerden dolayı 3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırıldı.

- Şeriye ve Evkaf Vekaleti (Şeriatİşleri veVakıflar başkanlığı) kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.

Sonuçları:1- Laik düzen için önemli bir adımdır.

2- Ulusal egemenlik için engel olacak kurum kaldırıldı.

3- Devlet rejimini için sorun ortadan kaldırıldı.

4- Yapılacak yeniliklerin önü açıldı.

5- Ümmetçilik anlayışı yerini milliyetçilik fikri ön plana çıktı.4. Çok Partili Hayata GeçişKurulan siyasi partilerÇok partili hayata geçilmesi ve siyasi partilerin kurulması demokrasinin gereğidir. Ülkemizde çok partili hayata geçişin öncülüğünü Mustafa Kemal yaptı ve ilk siyasi partiyi de kendisi kurdu. (Cumhuriyet Halk Fırkası)

a) Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923)Mustafa Kemal meclis çatısı altında bütün grupları birleştirmeyi denedi. Bunu başaramayınca kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte "Anadolu ve Rumeli Müdafaayı hukuk" grubunu kurdu. Bu grup daha sonra Atatürk'ün emriyle Halk fırkası adını aldı. (9 Eylül 1923). Cumhuriyetin ilanından sonra ise ismi değiştirilerek Cumhuriyet Halk partisi oldu. Böylece cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi kurulmuş oldu.

b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası- Bu parti Adnan Adıvar'dı

- Atatürk yeni kurulan partiyi olumlu karşıladı. Çünkü demokrasilerde çok parti olmalıydı. Aynı zamanda hükümetin denetlenmesi için de muhalefet partilerinin bulunması gerekliydi.-** Parti ilk muhalefet partisidir. Devletçilik ilkesi yerine liberalizmi (serbest ekonomi) benimsiyordu.- Terakkiperver Cumhuriyet fırkası demokratik hayatı benimsemekle beraber dini inanışlara saygılıyız görüşüne de ağırlık veriyordu. Kısa zamanda amacından sapan parti aynı zamanda inkılapları benimsemeyen kişilerin sığınabileceği bir yer durumuna geldi. Doğuda çıkan Şeyh Sait ayaklanmasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. (5 Haziran 1295)[c) Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930):- 1929 yılında Dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Ülkemiz de bundan etkilendi. Hükümetin ekonomik programı bazı milletvekilleri tarafından eleştirildi. Mustafa Kemal “yeni bir parti kurulursa hükümet daha iyi denetlenebilir” diyordu. Bu amaçla yakın arkadaşı Fethi Okyar'a yeni bir parti kurmasını istedi. Böylece Türkiye'nin üçüncü partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar'ın başkanlığında kuruldu. (12 Ağustos 1930)- Demokrasinin gereği olarak kurulan bu parti kısa sürede laikliğe karşı olanların toplandığı bir parti haline geldi.

- Fethi Bey partinin devlet için tehlikeli olmaya başlaması üzerine partiyi kapatmak zorunda kaldı. (17 Kasım 1930)

B. HUKUK ALANINDA İNKILAPLAR

Hukuk vatandaşların devletle ve birbirileriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

1- 1921 Anayasasının Kabulü (Teşkilat-I Esasiye) 20 Ocak 1921:- Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye 20 Ocak 1921 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Bu anayasa kısa ve öz olarak hazırlanmıştır. Çünkü bu dönemde Kurtuluş Savaşı devam ediyordu. Bu anayasa daha çok TBMM’nin Anadolu’daki etkinliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.- 1921 Anayasası’nda “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.” Maddesi ile ilk defa millet devlet yönetiminde yasal olarak söz ve karar sahibi olmuştur.-1921 Anayasası’na göre Güçler Birliği ilkesi kabul edilmiştir.Buna göre kanun yapma yürütme yetkisi ve yargı milletin tek temsilcisi olan TBMM’ye verilmiştir. Bu madde Kurtuluş Savaşı yıllarında daha çabuk karar alabilmek için uygulanmıştır.-1921 Anayasasında devletin şekliyle ilgili bir hüküm yoktur. Millî egemenlik anlayışının doğal sonucu olan cumhuriyet adının konması sonraya bırakılmıştır.- 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilân edilince 1921 Anayasası’na “Türkiye devleti bir Cumhuriyettir” maddesi eklenmiştir.2- 1924 Anayasası:Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra hazırlanmıştır. 1924 Anayasası’nda ulusal hakimiyet Cumhuriyet rejiminin değişmezliği ve Danıştay’ın kurulması gibi maddeler vardı. 1924 Anayasası’nda da 1960 yılına kadar düzenlemeler olmuştur.3- Türk Medeni Kanununun Kabulü (17 Şubat 1926):Evlenme miras ve aile hukuku ile ilgili kanunlar medeni hukuk kapsamındadır.

Avrupa devletlerinde modern hukuk kuralları uygulanırken Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde dini kurallara dayalı “MECELLE” adı verilen kanun hazırlanmıştı. Mecelle ihtiyaçlara cevap veremediği için 1926 yılında Türk milletinin örf ve hukukuna en yakın olan ve Avrupa’daki en yeni medeni kanun olan İsviçre Medeni Kanunundan alınarak hazırlandı.

Medeni Kanun’un Getirdiği Yenilikler

1.Aile hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı.

2.Resmi nikah ve tek kadınla evlilik esası kabul edildi.

3.Kadına da boşanma hakkı verildi.

4.Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.

5.Mahkemelerdeki şahitlikte kadın erkek eşitliği getirildi.

6.Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı.

7.Boşanma durumunda çocukların hakları güvence altına alındı.

4- Türk Ceza Kanunu : İtalya’dan alınıp hazırlanmıştır.

5- Borçlar Kanunu: İsviçre’den alındı.

6- Türk Ticaret Kanunu:Almanya’dan alındı.

7- İcra ve İflas KanunuC. EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER1. Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu ve Medreselerin Kaldırılması (3 Mart 1924):- Osmanlılarda en önemli eğitim kurumları medreselerdi. Osmanlı devletinin yenileme ve çöküş dönemlerinde diğer kurumlar gibi medreseler de bozulmuştu. Tanzimat'tan itibaren batı tarzında eğitim veren okullar açılmıştı. Aynı zamanda azınlık ve yabancı ülkelerin okulları da bulunmaktaydı.- Çağdaş ve modern bir Türkiye için eğitimin çağdaş ve laikleşmesi gerekiyordu. Bu amaçla eğitim alanında inkılaplar yapıldı. Bunun ilk öncülüğünde Tevhit-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu aldı (3 Mat 1924).Tevhit-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesiyle medreseler kapatıldı. Bütün okullar milli eğitim bakanlığına bağlandı. Eğitim sistemi de millileşti. Laik eğitim benimsendi.2. Yeni harflerin kabulü (1 Kasım 1928):- Türkler islam'ı kabul edince eski alfabelerini bırakıp Arap harflerini kullanmaya başladılar. Arapça okuması ve yazması zor bir dildi. Türk insanına uymuyordu.- Eski Osmanlıca’nın okumadaki güçlükleri okur yazar oranını düşürmüştü. Mustafa Kemal okuma yazmanın yaygınlaştırılması ve çağdaşlaşma için Latin alfabesinin kullanılmasını istiyordu. Bu nedenle 1 Kasım 1928'de Latin alfabesi kabul edildi.Yeni Türk alfabesini tanıtmak ve okuma yazmayı yaygınlaştırmak amacıyla millet mektepleri açıldı. M. Kemal baş öğretmen seçildi.3. Türk Tarih Kurumunun (TTK) açılması (12 Nisan 1931):

Osmanlı devletinde sadece Selçuklu ve Osmanlı tarihiyle birlikte İslam tarihi okutuluyordu. (Tarih anlayışı ümmetçi)Mustafa Kemal Türklerin İslamiyet'ten önce de büyük devletler kurduğunu belirterek Milliyetçilik esasına dayalı Türk Tarih kurumunu kurdu. Amacı Türk tarihini gençlere öğreterek sevdirmek ve Türklerin kökenin araştırılması idi.

4. Türk Dil Kurumunun (TDK)Açılması (12 Temmuz 1932):Osmanlıca ağır bir dildi. Mustafa Kemal Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak amacıyla Türk dil kurumunu kurdu. Amaç; Türkçe’yi zenginleştirmek ve Türkçe’yi diğer dillerin etkisinden kurtararak gelişitirmektir.

Türk Dil kurumu ve Türk Tarih kurumunun kurulması milliyetçiliğin güçlenmesine yönelik inkılaplardır.

5- Üniversitelerin açılması- Ankara Hukuk Fakültesinin açılması (1925)

- Türk Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin açılması (1936)

- Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması (1933)D.TOPLUMSAL (SOSYAL) ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

1. Tekke ve Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925):- Tekke; tarikatların toplantı eğitim yeridir. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüdür.

Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faaliyet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Halkın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi. Laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde böyle kuruluşların yeri olamazdı. 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Şeyh derviş gibi unvanlar da yasaklandı.2. Kılık Kıyafet Kanunu (Şapka Kanunu) 25 Kasım 1925:- Kılık kıyafet insanların hayat tarzlarını ve kültürlerini yansıtır. Osmanlı devletinde giyim kuşam her milletin kendi örfüne göre düzenlenirdi. II. Mahmut devlet adamları ve askerler arasında kıyafet birliği sağlamaya çalıştı.

Atatürk kılık kıyafette de çağdaş olunmasını istiyordu. Atatürk Kastamonu'ya yaptığı gezide şapkayı tanıttı. 25 Kasım 1925'te de şapka kanunu çıkarıldı.- 1934 yılında çıkarılan başka kanunla da din adamlarının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafetle gezmesi yasaklandı.-Kadınlarla ilgili herhangi zorlama ve kanun çıkarılmadan Zamanla modern kıyafeti benimsediler.

Not: Sadece en büyük din görevlileri kıyafeti ile dolaşabilecekti. (Diyanet İşleri Başkanı Rum Patriği gibi)3. Takvim saat ve ölçülerde değişiklikTürklerin kullandığı Hicri takvim ve ölçüler uluslar arası ilişkilerde sorun yaratıyordu. Bu nedenlerle:- Miladi Takvim kabul edildi. (26 Aralık 1925)

- Uluslararası saat sistemi kabul edildi.

- 1931'de çıkarılan bir kanunla arşın yerine metre okka yerine kilogram ve litre kabul edildi.

Bu yeniliklerle iç piyasada alışveriş canlanırken milletlerarası ticarette büyük kolaylık sağlandı.4. Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)Osmanlı toplumunda soyadı yoktu. Genellikle insanlar lakapları ve doğduğu yerlere göre çağrılırdı. Bu durum resmi işlerin yürütülme-sinde büyük zorluklar doğuruyordu. Bu karışıklıkları önlemek amacıyla 21 Haziran 1934'de soyadı kanunu çıkarıldı. Mustafa Kemal'e de Atatürk soyadı verildi.

*** Molla Hafız vb. gibi unvanlar yasaklandı. Çünkü bu unvanlar halkı sınıflara ayırarak sanki ayrıcalıklı konumuna taşıyordu.Amaç halk arasında eşitliği sağlamaktır.Soyadı kanunuyla sosyal hayat düzene ve rahatlığa kavuştu.5- Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakları:

1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı

1933’de muhtarlık seçimlerine katılma hakkı

1934’de milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

Not: Türk kadını seçme seçilme hakkını bir çok Avrupa kadınından önce elde etmiştir.

E. SAĞLIK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLEROsmanlı devletinde sürekli savaşlar ve göçlerin olması nedenleriyle sağlık hizmetleri yetersizdi. Bu sorunları çözümlemek amacıyla sağlık alanında bazı reformlar yapıldı. Bunlar;- Sağlık ve sosyal yardım bakanlığı kuruldu.

- Hıfzısıhha enstitüsü kuruldu. (Memleketteki hastalıkları ve bunlarla mücadelede izlenecek yollar ve yöntemleri belirlemek aşılar ve serumlar hazırlamak için kuruldu.)

- Pek çok hastane ve dispanser açıldı.

- Sağlık uzmanları yetiştirecek okullar açıldı.

- Salgın hastalıklarla mücadele yapıldı.

- Kızılay Verem Savaş dernekleri çocuk esirgeme kurumu gibi sosyal kuruluşlar kuruldu.

F- EKONOMİK ALANDA YAPILANYENİLİKLER

1. İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)Ülke ekonomisinin durumu Kurtuluş savaşında iyice bozulmuştu. Elde edilen askeri ve siyasi başarının bir benzeri ekonomik alanda da sağlanması şarttı.Ekonomiyi güçlendirmek ve milli ekonominin kurulmasıyla ilgili esasları belirlemek amacıyla 17 Şubat 1923'de İzmir iktisat kongresi toplandı bu kongreye çiftçi Tüccar sanayici ve işçi kesimlerinden temsilciler katıldı. Burada Misak-ı iktisadi (ekonomik ant) kabul edildi.Kongrede alınan kararlar:1- Sanayinin her alanda geliştirilmesi

2- Yabancı tekelden kaçınılması

3- Çiftçilere kredi sağlanması

4- Milli sanayi kurulması ve ihracatın teşvik edilmesi

5- Bu kongrede devletçilik ilkesi benimsenmiştir.2. Tarım Alanında Yapılan YeniliklerTarım milli ekonominin temeli kabul ediliyordu. Bu alanda gelişme sağlamak için köylünün durumunu iyileştirmek gerekiyordu. Bu amaçla yeni kurulan devlet şu tedbirleri aldı.

- *** Aşar vergisi kaldırılarak köylünün ekonomik bakımdan rahatlaması sağlandı. (1925)- Köylüye ucuz kredi vermek amacıyla Ziraat Bankası kuruldu.

- Tarım Kredi Kooperatifleri kurularak kooperatifleşme sağlandı.

- Üretimi artırmak amacıyla tohum ıslah çalışmaları yapıldı.

- Ziraat enstitüsü ve Ziraat fakülteleri açıldı.

3. Ticaret alanındaki yenilikler

Cumhuriyet döneminden önce ticaret azınlıkların ve yabancıların elindeydi. Ticareti geliştirmek amacıyla şu tedbirler alındı.

-İş sahipleri ve yatırımcılara kredi sağlamak amacıyla İş Bankası kuruldu.

- ***Kabotaj Kanunu (1Temmuz 1926)eniz ticaretini geliştirmek amacıyla Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işi Türk denizcilerine verildi.-Sanayi ve ticaret odaları kuruldu.4. Sanayii Alanındaki gelişmeler

Osmanlı devletinde kapitülasyonların etkisiyle sanayi iyice çökmüştü. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sanayinin geliştirilmesine büyük önem verildi.

Teşvik-i Sanayi Kanunu:

Sanayi teşvik ve koruma amacıyla 1927 yılında çıkarıldı. Özel sektör sanayi kurması için teşvik edildi. Ancak ülkemizde gerekli sermaye ve yetişmiş elaman olmadığı için özel sektör sanayi alanında önemli varlık gösteremedi.Sanayileşmenin özel sektörle yapılamayacağı anlaşılması üzerine 1933 yılından itibaren devletçilik ilkesi uygulanmaya başladı. Bu ilke gereği ağır sanayi yatırımlarını devlet eliyle gerçekleştirilecekti. Ayrıca (1934-1939) yılları arasında “Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” uygulamaya konuldu. Bu dönemde Karabük demir çelik fabrikasıyla cam kağıt ve şeker fabrikaları devlet eliyle açıldı.Yeraltı zenginliklerimizi araştırmak için (MTA) Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. Ayrıca madenlerimizin işletilmesi ve kredi ihtiyacının karşılanması için Etibank kuruldu.

5. Bayındırlık alanında gelişmeler

Cumhuriyet döneminde halka daha iyi hizmet götürebilmek için demiryolları yabancı şirketlerden alınarak devletleştirildi. Yeni demiryolları hastaneler ve okullar açıldı.

Not: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1937’de hazırlandı ancak II. Dünya Savaşı başlaması nedeni ile bu plan uygulanamadı.Siyasi Alanda İnkılaplar- Saltanatın kaldırılması (1922)

- Cumhuriyet’in ilanı (1923)

- Halifeliğin kaldırılması (1924)

- Çok partili rejim denemeleri

- 1921 ve 1924 Anayasası

- Türk Medeni Kanunu (1926)

- Türk Ceza Kanunu

- Borçlar kanunu

- İcra ve İflas kanunu

Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar- Tevhit-i Tedrisat Kanunu (1924)

- Harf İnkılabı (1928)

-TTK’nın açılması 1931

-TDK’nın açolması 1932

- Üniversitelerin açılması

- Tekke ve Zaviyelerin kapatılması (1925)

Toplumsal Alanda İnkılaplar

- Şapka Kanunu (1925)

-Miladi takvim ve ulusal saatin kabulü (1925)

- Ölçü ve tartılarda değişiklik (1931)

- Soyadı Kanunu (1934)Hukuk Alanında İnkılaplar-1930 Kadılara belediye seçimlerine katılması

-1934 kadınların milletvekili seçilebilmesi

Ekonomi Alanında İnkılaplar

- İzmir İktisat Kongresi (1923)

- Aşar Vergisinin kaldırılması 1925

-Kabotaj Kanunu 1926

- Teşvik-i Sanayi Kanunu 1926

- 1933 Birinci Kalkınma Planı

- 1937 İkinci Kalkınma Planı
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Alt 19-11-2011, 09:11 PM   #2 (permalink)
misafir
Thumbs up Cevap: Atatürk Dönemi İnkilapları

çok teşekür ederim ödevimi yapmama yaradı )
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Alt 13-01-2012, 10:25 AM   #3 (permalink)
Misafir
Smile Cevap: Atatürk Dönemi İnkilapları

çok teşekkurler yonetici kardeş
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Alt 05-04-2012, 10:35 PM   #4 (permalink)
Misafir
Standart Cevap: Atatürk Dönemi İnkilapları

çok teşekürler gerçekden cok faydalı oldu elinize sağlık
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Alt 21-12-2012, 11:43 AM   #5 (permalink)
SİNEM
Thumbs up Cevap: Atatürk Dönemi İnkilapları

gerçekten mühteşem size nasıl teşşekür edeceğimi bilmiyorum çok teşekkür ederim
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Atatürk Dönemi Ekonomik Politikalar
Atatürk Dönemi Ekonomik Politikalar Osmanlı Devleti Neden Sanayileşemedi?
Atatürk Dönemi Savunma Tarihçiliği
Cumhuriyet tarihçiliğinin büyük isimlerinden Enver Ziya Karalhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif çok doğru ve çok önemli bir...
Atatürk Dönemi Dış Politika Gelişmeleri
1923-1932 Dönemi Millî Mücadele hareketinden başarıyla çıkan Türk devleti http://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif komşularıyla...
♥ Atatürk`ün sözleri Atatürk`ün mesajları
ATATÜRK DİYORKİ; Biz Türklerhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir...
Atatürk avatarları, Atatürk avatar resimleri
http://img50.imageshack.us/img50/9356/tfr5f5lc.gif http://img235.imageshack.us/img235/3246/atalkefy3.gif...

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 10:52 AM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO