Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » DİN Bölümü » Sahih Hadisler


Seçenekler
Şirk İle İlgili Ayet ve Hadisler
Alt 20-12-2009, 12:33 PM   #1 (permalink)
Standart Şirk İle İlgili Ayet ve Hadisler

Şirk İle İlgili Ayet ve Hadisler - Ayet - Hadis - Şirk Nedir?Şir Çeşitleri Nelerdir?

Hamd onları dost edinenlerin üzerine olsun...Tevhidin şirkle olan savaşı putlardan sakındırıp sadece Allah'a ibadete davet ettiği günden beri devam etmektedir.Nûh Aleyhisselâm'dan sonra da Rasüller geldi ve gönderildikleri toplumları yalnız Allah'a ibâdet etmeye davet edip tapınageldikleri şeylerin ibâdete layık olmadıklarını onlara anlattılar. Bu hak batıl mücadelesi "yalancılık ve sihirbazlıkla" suçlandı.İşte bu toplumlarını şirkten arındırarak tevhid inancına çağıran her peygamberin karşılaştığı bir durumdur. Bu mücadele her zaman varolmuştur."Allah 4/48)"Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa 5/72)İnsanın en büyük bir suçtur. Bu hal üzere ölen kimse ebediyen Cehennemde kalacaktır. (Allah korusun)"Şüphesiz kitap ehli ve müşriklerden Kafir olanlar 98/6)Öyleyse şirk nedir?Şirk; Allah'a zatında şirkte tamamen Tevhidin zıddıdır.Şirkin Çeşitleri:1. Büyük ŞirkBir şeyi Allah'a denk tutup ona ibadet etmek şirkin en ağırı olup bu durumdaki kimse İslâm'dan çıkmış ve bu durum üzere ölen kimse de ebedî cehennemde kalmak üzere müşrik olarak ölmüştür. (Allah korusun)Bunun da bazı kısımları vardır;İtaatte Şirk: Hüküm ve egemenlikte şirkAllah'ın hükmünden başkasını kabul etmek meşrû görmek veya onun Allah'ın hükmünden üstün yönleri olduğuna inanmaktır. Hüküm ve hakimiyet yalnızca Allah'a has bir haktır. (Hiçbir mahlûkun hükme ehliyeti yoktur. İnsan yalnızca Allah'ın hükümlerini uygulamakla memurdur.)"Hüküm yalnız Allah'ındır." (Yûsuf 12/40)Allah'a isyan olan bir ameli helal görecek kadar alim veya şeyhlerine uyanlar (Allah korusun) bu sınıftadırlar."(Yahudiler) Allah'ı bırakıp alimlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler." (Tevbe 9/31)Allah Resûlü (s.a.v) Tirmîzi'de yer alan sahih bir hadiste bu ayeti Adiy b. Hâtim'e"Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler 5/44)Emir ve yasaklama hakkı sadece Allah'ındır:"Bilesiniz ki 7/54)"Bilesiniz ki müşrik olmuştur.Yarattıkları üzere yegâne tasarruf sahibi olan yalnız Yaratıcıdır Allah azze ve celle'dir. Yarattıklarının yararına olanı en iyi bilen de sadece O'dur. O'ndan başkası hiç bir şey yaratmamıştır.Allah'tan başkası kendi hükmü dışında geçerli veya hayırlı olabilecek bir hükmün olmadığını açık ve kesin olarak bildirmiştir.

Allah'tan başkasına emretme kanun koyma ve hakimiyet hakkını başkasına verme gibi haller tevhidi bozar. Bu konuda Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:"Hükm/Egemenlik yalnız Allah'a mahsustur. O sadece kendisine kul olmayı emretti. Dosdoğru din ancak budur." (Yusuf 40)Şirkin en büyük biçimi Allah'ın indirmediği ile insanlar arasında hüküm vermektir.Tevhidi bilmeyenler onlara ibadet etmiş olurlar."Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir." (Maide 44)Tıpkı Allah'ın eşsiz ve benzersiz olması gibi O'nun hükmünün de eşi ve benzeri yoktur.Kur'ân-ı Kerim bir takım değer yargıları belirlemektir.O bakımdan Kur'ân-ı Kerim42/21)Çünkü yasa koymak16/116)Milletvekili Adayı Olmanın Anlamı:Milletvekili adayı olmanın anlamı da şudur: ''Ben sizin adınıza bu maksatla kurulmuş bulunan kurumda gidip teşri yapacağım sizin adınıza egemenlik yetkisini kullanacağım ve teşri (kanun koyma) faaliyetine katılacağım.''Seçmen ve milletvekili adayı olmanın anlamları bunlar olduğuna göre İslam'a hizmet adına talip olanlara Kur'ân-ı Kerim'de yer alan bazı buyrukları hatırlatmak gerekir.Açıklamalarımızdan anlaşıldığı gibi herşeyden önce mevcut demokratik düzenin kabul edilmesi anlamına gelir.Kur'ân-ı Kerim'de Allah'tan kaşka kanun koyan ve Allah'tan başka hükmüne başvurulan ya da hükmü kabul edilen herkes ve her kurumun ortak adı bilindiği gibi ''tâğût''tur. Tâğût'un reddi ise iman edebilmek şerefine nail olmanın ilk basamağıdır.''Hak ile Batıl apaçık meydana çıkmıştır. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse o 2/256)Demokrasi de ya da milletindir'' diyerek ifade etmekte ve kendine has şirkini böylece formüle bağlamaktadır.Zira parti kurarak iktidara adaylık koymak tağutluk talebinde bulunmaktan başka bir şey değildir. Çünkü Allah'ın hükümleri dışında hükümler koyan ve Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmeden bir kişi veya meclis yalnız Allah'ın hakkı olan hüküm verme yetkisini kendi üzerine almış her kim oylarıyla veya başka bir yolla bu partilere yardım eder ve onları desteklerse yalnız Allah'a tanınması gereken hüküm verme yetkisini Allah'tan başka bir varlığa tanıdığı için ona ibadet etmiş ve kafir olmuş olur.İbni Kesir (r.a): "Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar?" (Maide: 50) ayetinin tefsirinde şöyle diyor:"Allah (c.c) dalalet ve sapıklığı ifade eden değer yargılarına ya da çeşitli dinlerin karışımı ve beşeri görüşlerden meydana gelen Cengiz Han'ın vazettiği Yesak gibi İslam dışı hükümlere yönelenin imanını kabul etmiyor.Yesak; Cengiz Han'ın Kur'ân büyük küçük her meselede yalnız Allah (c.c)'ın hükmüne dönünceye kadar savaşmak farzdır." (İbni Kesir Tefsiri c: 2 s: 67)İbni Kesir (r.a) devamla şöyle dedi:"Bu yapılanların hepsi Allah (c.c)'ın nebilerine indirdiği şeriate muhaliftir. Kim nebilerin sonuncusu Muhammed (a.s)'e inen şeriatı terk ederek daha önceki nebilere inen mensuh olmuş şeriatlere muhakeme olursa Allah (c.c)'ın bildirdiği gibi kafir olur. Durum böyleyken Yesak'a (Cengiz Han'ın koyduğu kanunlara) muhakeme olup onu Allah (c.c)'ın şeriatinden önde tutan kişinin hükmü nasıl olur acaba? Her kim böyle yaparsa bütün müslümanların icmaıyla kafirdir.İbni Kesir (r.a)'in neshedilmiş şeriatlere muhakeme olan kişiye nasıl da küfür hükmü verdiğine dikkatle bak!Zamanımızda İslam şeriatinin yerine tatbik edilen beşeri kanunlar daha büyük küfürdür.Taklitde şirkÇevrenin etkisinde kalarak düşülen şirk; Ataların bâtıl inanışlarını aynen sürdürmek 23)Duâda ŞirkHastalıktan şifa

Allah Rasûlü (s.a.v) "şüphesiz hiçbir kimse ortak edilemez."De ki: ben 18/110)"Allah'ı bırakıp ta sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan 10/106)"Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler) "Biz kafir olan kimseyi hidayete erdirmez." (Zümer/3)Niyet ve Gâyede ŞirkGenellikle amellerde ortaya çıkan ve kişinin tümden Allah'a itaattan yüzçevirmesi ki bu itikadî bir şirktir."Kim 11/15-16)Sevgide ŞirkBaşkasını Allah'ı sever gibi ya da O'ndan daha fazla sevmekledir. Bu da şirktir. Sevgi ihlasla boyun eğmenin bir göstergesidir."İnsanlardan bazısı Allah'tan başkasını Allah'a (haşa) eşler ve benzerler edinir de onları 2/165)Hulûl ŞirkiBirleşme anlamına gelen ittihâd sözcüğü ile de dile getirilen hulûl inancı (Allah'ın -hâşâ!- kulda çözülmesi) bu da maalesef bir çok tarikat tarafından öğretilegelmiştir. (Bk. Vahdeti Vucûd/Aliyü'l- Kâri)Tasarrufta ŞirkAllah'ın Rububiyeti gereği O'na mahsus olan kâinattaki tasarruf ve tedbiri bir takım salih kimselere nisbet etmek sahibini küfre götürür. (Allah korusun)"...Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim." (A'raf: 7/188)Korkuda ŞirkAllah'a ve ahirete olan iman zayıflığının veya batıl inancın bir neticesi olarak kişinin; Allah'tan başkasının fayda ya da zarar verebileceğine inanması korkuda başkalarını Allah'a denk tutmasıdır. Beşeri sistemlerin baskısından korkarak farzları terketmek de böyledir. Doğrusu insan Allah'tan korkmalı ve bu korkusu onu daha fazla itaâta sevketmelidir.Ancak yırtıcı hayvanlardan veya bir zalimden korkmak gibi doğal korkuya gelince şer'an mümkündür ve bu da şirk sayılmaz. Allahu Teâla Musâ Aleyhisselâm'ı şu ayette bu tür bir korkuyla vasfetmiştir:"...Etrafını kollayarak 28/21)Tevekkülde ŞirkTevekkül O'ndan işinde muvaffakiyet vermesini istemesi ve yalnız O'na güvenmesidir:"Sen25/ 58)Bunun için Allah'tan başkasına veya sebeplere tevekkül etmek caiz değildir.Şirk olan tevekkül ise; Ancak Allah'ın kudreti dahilinde olan şeylerde Allah'tan başkasına kalben tevekkül edip bağlanmaktır veya Allah'tan başkasını rızık alıp veren olarak görmektir.Küçük şirk konusuna geçmeden önce çokların bilmeden düştüğü bazı önemli ve de hassas noktalara değinmekte yarar var bunlar:Şifayı mutlak sûrette doktor veya ilaca bağlamak. Din ve dünya işlerinde başarılı olmayı Allah'ın yardım ve izni olmaksızın yalnız zekâ hüküm koyabileceklerine dair inanış. Ölüm nedenlerini mutlak surette trafik kazalarına veya yanlış ilaç kullanımına vs.'ye bağlamak vb. gibidir. Bu izafetleri mutlak olarak yapmaktan çok sakınmalıdır.Kavlî ŞirkAllah'tan başkasına yemin etmek gibi kişinin lisanıyla işleyebileceği şirk türüdür. "..senin sayende" "ekmek mushaf çarpsın!" vb. sözler de bu sınıftandır. Bunların tümünden sakınmalıdır.Fiilî ŞirkBazı şeyleri uğurlu yahut uğursuz saymak gibi inanışlardır. Bazı hayvanları ip bağlamak (itîkad edilmemesi koşuluyla!) böyledir."...Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir..." (Yâ'sîn 36/19)Rasûlullah (s.a.v) "Uğura inanmak şirktir" buyurmuştur. (Müslim)Kalbî ŞirkRiyâ bazı amelleriyle dünya ve dünyalığı ahirete tercih edercesine arzu etmek gibi hususlar kalbî şirktir.Bunu dört şekilde inceleyebiliriz;1. Dünyevi bir menfaat sağlamak için amel yapmaktır. Böyle bir kişi amelinin ecrini dünyada alır ahirette ise bir nasibi yoktur. Bu da büyük şirktir.2. İnsanların hoşnutluğu için yapılan Allah'ın azabından sakınma hedefi güdülmeyen amellerdir.3. Mal edinebilmek hevâ ve hevestir.4. Başkalarının rızasının gözetilmediği halde huşû ve takvâsızlıktan dolayı ifsad edilmiş amellerdir"... Allah ancak müttakîler (takvâ sahiplerin)'den kabul eder." (Mâide 5/27)Bu amel de kişiye ahirette bir yarar sağlamaz. İyi ve kötü amel birbirine karışmış kötü olan galip gelmiştir.Doğruluklarına kalben itikâd edilmesi halinde bunlar büyük şirke dönüşür ki Allah azze ve celle hepimizi bunlara düşmekten korusun. (Âmin)Gizli Şirkİbn Abbâs (r.a) sonra da sana güveniyorum" denmelidir. Zira "ve" edatı eşitliği gerektirir. "Sonra" kullanarak derece farkını ispat etmek şarttır.Allah Rasûlü (s.a.v) bunun keffâretini şöyle bildirmiştir:"Kim Lât ve Uzza'ya yemin ederse (hemen ardından) "Lâ İlâhe İllallah" desin. Kim arkadaşına Müslim)Rasûlullah (s.a.v) her tür şirkten şu duâyla Allah'a sığınmamızı bizlere öğretmiştir:"Rabbimiz Ahmed)İmana Zarar Veren Ameller* Sihir: Kalp ve bedene hastalık ameli küfür olduğu gibi bu işlerle uğraşanlar da kâfirdir. (Bkz. Bakara: 2/102)* Kâhinlik: Medyumluk olarak da isimlendirilen kehânet bu haliyle Allah'ı inkar ederek kafir olmuş olur. Sözlerini doğrulayan da küfre düşer.* Sihri çözmek: Sihre maruz kalan kimseyi Allah'ın izniyle kurtarmak biri meşrû diğeri ise haram olmak üzere iki yolla mümkündür:a) Sihri sihirle çözmek; bu küçük küfürdür.b) Sihri Kur'ân ve Sünnette sabit olan duâları okuyarak (rukye ile) çözmektir ki bu câizdir.* Falcılık ve astroloji: Bazı yıldız ve burçları kişi isterse bunun Allah'ın izni ile olabileceğine inansın şirktir. Sahibini İslâmdan çıkarır.* Okuma (Rukye): Kur'ân veya Sünnette yer alan; cin ibtilâsı vs. hastalara şifa için okunan zikir ve duâların tümüne verilen addır.Rukyenin meşrû olabilmesi için;

a) Allah'tan başkasına güvenip ondan medet ummak gibi haram şeyler içermemesi

b) Mânasının anlaşılır olması

c) Arapça olması (bilmeyen şifa için kendi dilinde duâda bulunur)

d) Allah'ın izni olmadıkça şifanın hasıl olmayacağına inanılması şeklinde bazı kâideler vardır.Şifa için bilezik haram olur.Zarar ve yarar ancak Allah'ın izniyledir. Allah bütün yaratılmışlar üzerinde tek kuvvet ve kudret sahibidir. Her kim böyle şeylerin hayır ve şerre neden olduğuna inanırsa büyük şirke düşmüş olur.Şu an Müslüman diye nitelendirilen ülkelerin zillet içinde bulunmalarının başlıca nedeni İslâm topraklarında maalesef her çeşidiyle yaygın olan şirkî unsurlardır. Akidelerinin berraklığını gideren şirkî öğeler ve gerçek tevhid akidesinden yüz çevirmelerinden dolayı Allah'ın üzerlerine boşalttığı türlü azaplara müstehak olmuşlardır.İslâm'dan olmadığı halde İslâm zannedilerek rağbet gören bid'at ve hurafeler bunun vecîz bir göstergesidir.

Oysa İslâm bunları ve bunlara götüren yolları yıkıp tevhid akidesini ikâme etmeye gelmiştir.Şu an yaşadığımız toplum kendilerinden önceki müşrik kavimler gibi dinlerini oyun ve eğlence edinmiştir.Ölü veya diri insanları yüceltmeye kabirlerini bayram yerlerine çevirip onları tavaf etmeye başladılar.

Allah Rasûlü (s.a.v)'in oraları mescide çevirir ve onları takdis eder oldular!Tüm bunlardan daha korkunç olan da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terkettiler!..

Beşerî sistemlerle yaşar onları destekler oldular. Onu sever ve savunur oldular!
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Peygamber Efendimiz (sav)'in Şirk ile İlgili Sözleri
(En büyük günah) http://www.tevbe.org/forum/images/smilies/allah.gif seni yaratmış ikenhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif O'na ortak...
Tağut İle İlgili Ayet ve Hadisler
Azgınhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif sihirbaz. Allah'ın hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluşların tümü. Arapça "Teğa"...
Fitne İle İlgili Ayet ve Hadisler
Fitne İle İlgili Ayet ve Hadisler - Ayet - Hadis - Fitne Nedir? Fitne kelimesi küfürhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif Beyrut...
Atalar Dini İle İlgili Ayet ve Hadisler
Tarihin esasınahttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif cehâlet ve sapıklıkta boğulup kalmaktır. Bundan...
Oruç İle İlgili Ayet ve Hadisler
http://www.turkpoint.com/dergah/resim/bsm1.jpg http://img181.imageshack.us/img181/8953/orucny5.jpg

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 08:32 PM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO