Ana Sayfa > Genel > 4B Kadroya Geçiş İçin Örnek Dilekçe

4B Kadroya Geçiş İçin Örnek Dilekçe

Pazar, 05 Haz 2011 Okunma Sayısı: 11.918

4 Haziran günü yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Sözleşmeli Personelin Tamamı Kadroya geçirildi. Bu geçiş işleminin tamamlanması için Sözleşmeli personellerin dilekçe ile kurumlarına başvuru yapması gerekiyor. Bu sayede bulundukları kurumda kadrolu olarak çalışmaya devam edeceklerdir.
Bunun için aşağıdaki dilekçe ile kurumunuza başvuru yapmanız yeterlidir. 1 Ay içinde dilekçeler alınacak sonraki 2 ay içindede kadroya geçişler tamamlanacaktır.

Kadroya Geçiş İçin Örnek Dilekçe

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında atanma talebi.

………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 632 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

b) 23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

c) 12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

İlgi (a) daki Kanun Hükmünde Kararname ile ilgi (b) deki Kanuna, aşağıdaki Geçici 37. madde eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

İlgi (b) deki Kanunun 4. maddesinin (A) fıkrası kapsamında atanmam hususunu; ilgi (c) deki yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği …….. İl ……. Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

Adres:

……………

Memurlar.NetFacebook'da Paylaş

  1. bekir
    Pazartesi, 13 Haz 2011 zamanında 13:49 | #1

    arkadaşlar göndermiş olduğunuz dilekçe örnekleri çok güzel teşekkürlerimi sunuyorum

  1. şimdilik geri bağlantı yok
Yorum Yap

Etiketler: , , , , , , ,