Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » KÜLTÜR SANAT » Kitap , Dergi » Kitap Özetleri


Seçenekler
Dante-İlahi Komedya-Kitap Özeti
Alt 08-01-2010, 03:46 PM   #1 (permalink)
Standart Dante-İlahi Komedya-Kitap Özeti

Dante-İlahi Komedya kitap özetiDante o tarihten sonra yapıtın adı Divina Commedia (İlahi Komedya) olarak benimsenmiştir.

İlahi Komedya İlahi Komedya’da şiir aracılığıyla insanlara bu yolu gösterir.

İlahi Komedya Dante’nin Cehennem Araf’ta Latin şair Vergilius rehberlik eder.Araf’ın tepesinde Vergilius yerini Beatrice’ye bırakır.Cennet boyunca Dante’ye Beatrice rehberlik eder.Gezi 1300 yılı 7 Nisan Perşembeyi 8 Nisan Cumaya bağlayan gece başlar.14 Nisan Perşembe günü sona erer.

Dante Beatrice gibi Tanrı’nın sevgili kullarının ‘’ kutsal bir gül’’ oluşturdukları onuncu kat ise göğün en yüksek katıdır(arşıala).

Dünya iki bölümden (kuzey yarı küre ile güney yarı küre) oluşur.Güney kutbu dünyanın doruk noktası Cehennem çukuru açılırken çıkan toprağın oluşturduğu Araf dağı yer bulunur.

Dante’den önce de Homeros bir başka özelliğidir.

Hristiyanlığın üçlem (teslis) ilkesini belirttiği için 3 sayısı ortaçağda özel bir önem kazanmıştı. Bu sayı Cennet’in altıncı kantosunda Iustinianus’ un ağzından Roma’nın tarihi özetlenir. İlahi komedyanın üç bölümü de ‘’yıldızlar’’ sözcüğüyle sona erer.

İlâhî Komedya’nın en ünlü bölümü Dante’nin cehennem tasvirleri oldukça ‘canlı’dır ve pür bedenî işkence sahnelerinden oluşur.

“Gizemlerin gözüpek açıklamalarını içeren “İlahi Komedya” yenilmiş Mephistopheles’in kafasına basarak cennete ulaşmamış mıdır? Tüm bildikleri Cehennem’e sırt çevirmek olan kişiler Cehennem’den kurtulamazlar. Onun zincirlerinden ancak Cehennem’e yüzyüze bakma cesareti sayesinde kurtulabiliriz.”

“Aslında “İlahi Komedya” ile Gül-Haç üstadlarının büyük simgesi ilk kez herkese sergilenmekte ve kesin bir biçimde açıklanmaktadır.”

“Gül-Haç üstadları için gül gülü simyacıların Büyük Yapıt’ının simgesi olarak göstermiştir.”

“Gül ve haçı bir araya getirebilmek yüksek aydınlanma derecelerinin asıl hedefidir.”

“bu yüzden yitiğiz biz

başka bir suçtan değil tek cezamız

umutsuz bir özlemle birlikte yaşamamız”

DANTE-CEHENNEM

kutsal imge kovalayıcısı okuduğum an ezberime yazılan ve hayatın dinginliğini en çok tehdit eder görünen dört düşünceyi anlattı şu bölümü paylaşmak isterim:

“hayatın dinginliğini en çok tehdit eder görünen dört düşünce vardı. bunlardan birincisi şuydu: aşkın efendiliği iyidir ona inanan kişinin ruhunu bayağı şeylerden uzak tutar.

“diğeri şuydu: aşkın efendiliği iyi değildir o denli ağır ve acılı anlar yaşamak zorunda kalır.

“diğeri şuydu: öyle tatlıdır ki aşk’ın adını duymak diye yazılmıştır çünkü: adlar imledikleri şeylerin sonucudur…

dördüncü düşünce şuydu: aşkın yüreği kolayca coşan öteki kadınlara benzemez.”

Dante’ nin Komedyası ( latince bir tragedya olmadığını belirtmek için vermiş bu adı ) insanın türlü güçlüklerle Tanrının cennetine yükselmesinin özenle yazılmış bir alegorisi olduğu için İlahi Komedya…

İLAHİ KOMEDYA

CEHENNEM ARAF CENNET

Orjina AdıSiritanivina Kommedia

Çeviren: Rekin Teksoy

YazarıSiritanante Alighieri

Yayınevi:Oğlak Yayınları

Dünya şiirinin başyapıtı İlahi Komedya Âraf’a ve Cennet’e

yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştırır. İlahi Komedya düşünce dünyasının da esin kaynağı olur Beatrice.

Vergilius’un Aeneis destanını örnek alan ve sıradışı bir aşka tarih ve kutsal metinlerle de desteklenen

gerçeküstücü bir ortamda yakılan bir ağıt olarak da değerlendirilebilecek olan İlahi Komedya’nın gökbilimden geometriye uzanan bir ansiklopedi niteliği taşıması da bir başka özelliğidir.

ÖNSÖZ

Dantenin Toskana İtalyancası ile ve yüksek bir üslûpla yazdığı Divina Commedia bu muhalled eserile İtalyan dilinin ziyneti ve örneği olmuştur.

Danteden bir buçuk asır sonra İngiltere kıraliçesi Elizabeth devrinin yüksek ve şaşaalı zamanları Şekspiri yetiştirdiği gibi büyük bir edip ve şairin yetişmesine zaman çok müsait bulunuyordu.

İşte böyle bir zamanda yüksek düşünceli büyük paskalyanın pazar gününde bitirmiştir. Arada ufak fasıla vermek suretiyle epeyce uzamıştır

Divina Commedia üç ilâhi zümreye ayrılır:

CEHENNEM CENNET:

İlahi Komedinin birinci kısmını teşkil eden:

Cehennem “Cehennemi geniş mahruti bir uçurum halinde görür ki inişlere ayrılmış uzun ve dar çıkıntı veya daireler şeklinde darlaşan taraçalarla arzın merkezine varır. Hakikaten delâlete düşmüş ruhun günahına göre mücazat görmesi gibi indikçe günahlar ve azaplar artar. Dokuz kat veya daire içinde cehennemin müthiş ve korkunç bütün safhaları gösterilir. Burada Virjil ona rehperlik eder.

Araf 33 kantodan mürekkep 4755 mısra’dır. Bu manzume de Cehennem ile cennet arasında geçen endişeli anları tasvir eder. Burada Virjil ateşten duvarın arkasında kendisini Beatris’in beklediğini fısıldar. Dante de hemen ateşin içine atılır. Âraf sekiz daire veya çenbere taksim olunarak tasvir edilmiştir.

Cennet 33 kantodan mürekkep cem’an 4758 mısra’dır. Burada “Beatrice (Beatrice) semavî bir saffet ve halâvetle görünür. Şair

cennette rehberlik etmek üzere meskeninden dokuzuncu cennete iner. Onu elinden tutarak birlikte” Yıldızdan yıldıza uçurur.

Nasıl Virjil onu cehennemin katlarında gezdirdiyse cennetin dokuz katında gezdirir. Onu uhrevî hayatın bütün yüksek saadetlerini gösterir. Oradan yer yüzüne baktırır.

Arşıâlâ heyecanından titreyerek şaşırdı. Duada bulundu. Niyazı kabul olunarak gözlerinden nur perdesi kalktı İsayı gördü.

Bu büyük keside veya manzum eser bütün devrin tasviridir. On üçüncü ve on dördüncü asırların içtimai ahvalini ve beşerin efkârını fevkalâde bir surette tersim eyler. Uzun bir uykunun müthiş kâbuslarile çırpındıktan sonra ilerilemiş olduklarından şüphe edilmeyen memleketlerde zuhuru evvelden keşfedilen yeni bir âlemin uyanmakta olduğu hissini verir. Zaten okadar koyu bir zulmet içinde bunalmış olan İtalya me’ut tesadüflerin yardımile barbarlık bağlarından çözülüp kurtulmağa başlamıştı.

İlâhi Komedi; sanki geçmiş zamanların girdaplarına batıp gömülü kalmış olmasından evvel bütün orta çağın hulâsası olarak vücuda gelmiştir.

İlâhi Komedi matbaacılığın icadından evvel 600 nüsha el ile yazılarak etrafa yayılmıştı. Sonra bütün dillere çevrilmiştir. 300 den fazla tercümesi vardır. Bu eseri tefsir ve medh yollu eserler haşiyeler nihayetsizdir. Dante’ye ve cehenneme dair yapılmış tablolar sayısızdır. Dante’nin biyografisine ait pek mühim ve meşhur eserler yazılmıştır. İtalya Dante’yi en büyük İtalyan şairi olarak tanımış ve onun hakkında pek çok merasim yapmıştır.

Dante’nin şöhreti yalnız İtalya’ya münhasır kalmayıp bütün dünyaya yayılmış ve beynelmilel bir ehemmiyet kazanmıştır. “İlahi Komedi” klâsik eserlerin en yükseği ve en kıymetlisidir.

Bu büyük eser birinci defa olarak Hilminin koleksiyonu içinde çıkıyor. Eseri büyük bir vukufla dilimize çeviren Hamdi Varoğlu’nun gayreti takdire şayan bir himmettir. Kitaphanem de bu eseri büyük bir fedakârlıkla ve resimli olarak basmakla kitabın başına Dante’nin hayatını yazıp ilâve etmekle memleketine naçizaen bir hizmette bulunduğuna kaildir.

İLAHİ KOMEDYA

Dante Verona’lı Cangrane’ye yazmış olduğu mektupta bu eserine neden komedya adını verdiğini anlatır. Mektupta komedya ile tragedya arasındaki farklara değinir. Komedyanın özelliklerini sıralar ve bulguladığı özelliklerin bu eserinde de mevcut olması nedeniyle kitaba komedya adını verdiğini anlatır. Yapıtın ismine ilahi kelimesinin eklenmesi Dante’nin ilahi şair olarak anılması nedeniyle kitabın 1555 yılında yapılan Venedik baskısında ilk kez kullanılmıştır.

Dante II. Canvivio ve De Vulgari Elequentra’yı yarım bırakarak 1308 sıralarında yazmaya başladığı İlahi Komedya’da acılarını insanın ¤¤¤¤ ve amaçları konusundaki görüşlerini manzum biçimde anlattı. Dante her şeyden önce bir şairdi. Bu nedenle de insanlığın ruhani olarak ve uygarca yenilenmesine ilişkin düşlerini ancak şiir diliyle anlatabilirdi. Ortaçağın alegorik şiir geleneğine yakından bağlı olan İlahi Komedya’yı yazarken Vergilus’un Aeneis’ini örnek aldı. Kitabı mukaddes’in şiirsel dilinden ve kutsal nedenlerden etkilendi. Alegorik bir dil kullanması hem şiir dilinden hem de bundan da öte Hıristiyanlık dininin sembolik yapısından kaynaklanıyordu.

Değerlendirme:

İtalya’nın yetiştirdiği en büyük şair olan Dante ayrıca İtalyancanın gelişmesinde kesin bir dönüm noktası olmuştu. Dante’nin bir dönüm noktası olması yalnız İtalya’nın uluslaşmasına olan katkısında değil aynı zamanda ortaçağ kültürünün (dini hegemonya ve onun Latin dili) aşılmasına yönelik bir dönüm noktası olması yönünden de önemlidir.

“Dante’nin ortaçağın amentüsü olarak kabul edilmesinin bir nedeni (ki en önemlisi) yeni çağa doğru dönüşümün yada onu bir dönüşüme tabi tuttuğunuzda ona tabi olanlarda da bir faklılaşmanın olması doğaldır.

Ortaçağ toplumunun İtalya’da orta ve batı Avrupakilerden daha önce çökmesinin bir çok ekonomik be siyasal nedenleri vardır. İtalya’nın coğrafik konumu ve Akdeniz in Avrupa daki büyük ticaret yolu olduğu bir dönemde örneğin ipek sanayisi gibi üretim alanlarının gelişmesinde büyük önem taşıyan bazı bilgi ve deneyimlerin İtalya’ya Avrupa’nın diğer bölümlerine ulaştığından çok daha önce ulaşmasında rol oynayan Doğu’nun yakınlığı olgusu bu önemli etkenler arasındadır.

İşte saydığımız bu nedenlerden ötürü “ilk kapitalist ulus İtalyaydı. Feodal ortaçağın sonuna ve modern kapitalist çağın başlangıcına dev bir kişi damgasını vurdu: hem ortaçağın son şair hem de modern çağın ilk şairi olan bir İtalyan: Dante” diyor Engels.

İtalya’nın doğu ile olan ilişkisi hem ticaret hem de kültür alanında ikili bir boyutta yürümüştür. Bu noktada oryantalizm konusuna doğru bir geçiş yapmamızda fayda var.
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Tutulma,Stephenie Meyer,Tutulma Kitap Özeti (Twilight 3. Kitap)
http://i200.photobucket.com/albums/aa136/O2GG3/421976916_f0f2b2f696_o.jpg "Edward'ın hoş sesi arkamdaydı.Ben onun yavaşça veranda...
Dante-İlahi komedya
http://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif o tarihten sonra yapıtın adı Divina Commedia (İlahi Komedya) olarak benimsenmiştir. İlahi...
Dua kitap özeti
Dua kitap özeti Bu bölüm yukarıda belirttiğimiz gibi M. Akif AK’ın daha önce yayınlanmış yazısından önsöz olarak alınmıştır....
Sodom ve Gomore Özeti kitap özeti
Sodom ve Gomore Özeti kitap özeti Birinci Dünya Savaşı henüz sona ermiştir.Osmanlı İmparatorluğu da bu felaketten payını almış ve ülkenin...
Aldatmak kitap özeti
Aldatmak kitap özeti Aydan büyük bir bankada müdür yardımcılığı görevine kadar yükselmiş bir iş...

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 08:34 PM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO