Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » DİN Bölümü


Seçenekler
ALLAH'ın 99 İsmi ve ANLAMI
Alt 05-08-2009, 11:20 PM   #1 (permalink)
Standart ALLAH'ın 99 İsmi ve ANLAMI

Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır" (A'raf en güzel isimler demek olup 99 tanedir ve Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişlerdir.ALLAH (c.c)

Hakiki (gerçek) ve mutlak (kayıtsız «Rahim» ve «Mâlik» İsmi şerifleridir.er-Rahmân (c.c)

Dünyada; mümin ve kafir ayırt etmeksizin herkese merhamet eden şefkat gösteren ve acıyan.er-Rahîm (c.c)

Merhametli acıyan; Ahiret'de yalnız mümin kullarına keremiyle muamelede bulunan.el-Melîk (c.c)

Bütün kainatın mutlak ve hakiki sahibi hüküm ve tasarrufu geçerlidir. O'nun mülkü yok olmaz.el-Kuddûs (c.c)

Azamet ve Celaline layık olmayan her türlü noksanlıktan pek uzak ve pek temiz.es-Selâm (c.c)

Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan ve etkilenmeyen; kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran bahtiyar kullarına «Selâm» etmek lütuf ve kereminde bulunan. Cenabı Hak (c.c)mevcut her çeşit selametin mutlak ve hakiki kaynağıdır.el-Mü'min (c.c)

Gönüllerinde iman ışığını uyandıran; Kendine sığınanlara emniyet veren; müminleri azabından ve yaratıklarının hepsini zulümden emin kılan.el-Müheymin (c.c)

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden ve her şeyi gözetip koruyan.el-Azîz (c.c)

Hakiki ve mutlak surette kuvvet ve galebe sahibi mağlup edilmesi asla mümkün olmayan Galip; hükümlerinde her zaman galip olan.el-Cebbâr (c.c)

Emir ve fermanına karşı konulamayan her şeyde hükmünü kayıtsız ve şartsız yürüten.el-Mütekebbir (c.c)

Büyüklükte eşi olmayan her şeyde ve hadisede büyüklüğünü gösteren.el-Halîk (c.c)

Ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm sahibi; affı dilerse cezalandırır.el-Bâri (c.c)

Her şeyi bir asıldan var eden; her şeyi muhtaç olduğu organ yarattıklarını birbirlerinden çeşitli şekillerde ayırt eden.el-Musavvir (c.c)

Varlıklara suret veren en güzel surette şekillendiren.el-Ğaffar (c.c)

Mağfireti (yarlığaması) pek çok ve kullarının ayıplarını örtücü; iyiyi mağfiret eden.el-Kahhâr (c.c)

Her şeye mutlak Kadir ve Galiptir. Küfür ve isyanla O'na karşı gelip de tövbe etmeyenleri öldürmek ve zelil etmek suretiyle kahredicidir.el-Vehhâb (c.c)

Sonsuz hakiki ve mutlak Cömerttir.er-Rezzak (c.c)

Rızıkları yaratan ve kullarına bahşeden; rızıkları ve rızıklandırdıklarını yaratan rızıklandırdıklarına rızıkları ulaştıran ve rızk elde etme sebebini meydana getiren. Rızk; faydalanılması nasib edilen her şeydir.el-Fettâh (c.c)

Her türlü zorlukları kolaylaştıran en büyük Hakim.el-Alîm (c.c)

Bilgisi ezeli ve ebedi olan; olmuş olacak; gizli kendisinden hiç bir şey gizlenmeyen.el-Kâbıd (c.c)

Dilediğine rızkı daraltan kiminin de kalbini kabzederek hayra rağbetsiz kılar.el-Bâsıt (c.c)

Dilediğinde rızkı açan ve genişleten. Allah Teala kimine uzun ömür verir; kiminin de kalbini açarak hayra rağbetli kılar.el-Hâfıd (c.c)

Kafir ve facirleri alçaltan dilediğini şan ve şeref sahibi iken rezil ve rüsvan eder.er-Râfi' (c.c)

İyileri yücelten dilediğine şan ve şeref verir. Gönülleri iman ve irfan ışıklarıyla parlatır.el-Muiz (c.c)

Dilediğine tevfik verip aziz kılan; izzet veren bir irfandır.el-Müzil (c.c)

Dilediğini hor ve hakir kılan; emir ve yasaklarına karşı koyanları zelil eden süründüren.es-Semî' (c.c)

Gizli bu işitme bizim anladığımız manada değildir.el-Basir (c.c)

Bütün mevcudatta gizli-açık her şeyi kemaliyle gören. Allah Teala kullarının yaptığı her şeyi görür. O'nun görmediğini sanarak günah işleyenler ne bedbahttır!el-Hakem (c.c)

Hakiki ve mutlak Hakim; hükmeden iyi ile kötünün arasını ayıran; dünyada şerhi hükümleri inzalle ve Ahiret'te kullarının arasını faslederek hüküm veren. Allah Teala'nın hükmünü bozacak hiçbir kuvvet yoktur.el-Adl (c.c)

Mutlak yarattığı her şeyi kendine mahsus yere koymuştur.el-Lâtîf (c.c)

Hakiki ihsanlar bahşeden.el-Habîr (c.c)

Gerek cismani alemde alınıp verilen her nefesten bütün ayrıntılı haberdar olan.el-Halîm (c.c)

Ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm sahibi; affı dilerse cezalandırır.el-Azîm (c.c)

Hakiki ve mutlak büyük; büyükler büyüğü akıllar tasavvurdan acizdir.el-Ğafûr (c.c)

Kullarının günahlarını affeden mağfireti sonsuz olan.el-Şekûr (c.c)

Rızası için yapılan işlere ibadetlere karşılık daha çoğunu veren; dünyada yapılan iyi ameller karşılığında Ahiret'te sonsuz nimetler ihsan eden.el-Aliyy (c.c)

Mutlak ve hakiki Yüce; Yüceler Yücesi. Allah Teala'nın Yüceliği «Zatı Eceli Ala»dır.el-Kebîr (c.c)

Her hususda pek büyük; Kibriya Sahibi; Büyüklüğünü ancak Kendisi bilen ve büyüklüğü hiç bir mahluk tarafından bilinemeyen ve hiç bir zaman da bilinemeyecek olan mutlak ve hakiki büyük.el-Hafîz (c.c)

Hakiki ve mutlak koruyucu; her şeyi belli vaktine kadar afat ve belalardan saklayan. Allah Teala O'na racidir.el-Mukît (c.c)

Bedeni ve ruhi rızıkları yaratan ve mahlukatının rızıklarını onlara veren ulaştıran; her şeye kuvvet veren.el-Hasîb (c.c)

Mutlak ve hakiki Kafi; bütün varlıkların ömürleri boyunca yaptıklarını en ince tafsilat ve teferruatıyla bilip yarattıklarını hesaba çekicidir.el-Celil (c.c)

Celal (büyüklük) ile vasıflanan ancak O'nundur.el-Kerîm (c.c)

Keremi nihayetsiz derecede bol; kula istemeden ve karşılıksız olarak veren. Kulları hakkında vaadini yerine getirmesi Allah Teala'nın lütuf ve keremidir.er-Rakîb (c.c)

Bütün varlıkları her an gözeten; bilen koruyan ve bütün işleri denetleyen.el-Mucîb (c.c)

Duaları kabul eden; istekleri yerine getiren af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.el-Vası' (c.c)

Mutlak ve hakiki Vasi; ilmi af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.el-Hakîm (c.c)

Mutlak ve hakiki Hakim: hüküm ve hikmet sahibi; her şeyi hikmet üzere yaratıp bütün işleri hikmetlerle dolu olan.el-Vedûd (c.c)

İyi kullarını seven; onları rahmet ve rızasına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan.el-Mecîd (c.c)

Şanı yüce ve kadri büyük; Zâtı şerefli nimetli ve ihsanı hudutsuz olan.el-Bâıs (c.c)Peygamberler gönderen sebep ve vesile olan.eş-Şehît (c.c)

Her zamanda ve her mekanda her an hazır olan mahlukatının hepsini bilen.el-Hak (c.c)

Varlığı hiç değişmeden duran yok olmaya mahkumdur.el-Vekîl (c.c)

Mutlak ve hakiki vekil; kullarının işlerini düzelten; işlerini usulüyle Kendisine bırakanların işlerini düzeltip temin eden.el-Kavî (c.c)

Tam ve kamil kudret sahibi; pek güçlü kayıtsız-şartsız her şeye Kadir.el-Metin (c.c)

Çok sağlam; kuvvet ve kudreti Metin. Allah Teala'nın kudreti her şeye yeter; dilediği şeyden kimse O'nu alıkoyamaz.el-Veliy (c.c)

Dost ve yardım edici; müminlere dost yardım edici; müminleri seven ve işlerini neticelendiren.el-Hamîd (c.c)

Övülmüş ve her senaya layık olan; ancak kendisine hamd ve sena olunan yegane «eliyy-i nimet»dir.el-Muhsî (c.c)

İlmiyle her şeyin sayısını bilen; her şeyi sayıcı ve sayılarını bilici olan.el-Mübdî (c.c)

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak yoktan var eden. Ezelde; zaman ve mekan dahi yok iken Allah Teala vardı. Sonra dönüş de ancak O'na olacaktır.el-Muîd (c.c)

Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan; ölümden sonra tekrar dirilten. Allah Teala zamanı gelince yaratıklarının çürümüş olan bedenleri en ince teferruatına kadar yeni baştan yaratacak ve her bedenin ruhunu kendisine iade edecektir.el-Muhyî (c.c)

Mahluklarını yoktan var edip hayat veren; dirilten sağlık veren ve hayat ihsan eden.el-Mumît (c.c)

Her canlının ölümünü yaratan; öldüren ölümle başlayıp sonsuza kadar devam eder.el-Hay (c.c)

Mutlak ve Kamil Hay; ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan; her şeye hayat ve can veren; her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten.el-Kayyûm (c.c)

Zâtıyla kaim yeri ve her şeyi tutan; her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden.el-Vâcid (c.c)

Mutlak ve hakiki gani olan fakirlik ve acizlik arız olmayan; Kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiçbirinden mahrum olmayan; istediğini istediği zaman bulan.el-Mâcid (c.c)

Azamet ve şerefle vasıflandırılmıştır; kadir ve şanı büyük kerem ve cömertliği sonsuz olan.el-Vâhid (c.c)

Tek benzeri ve dengi bulunmayan.es-Samed (c.c)

Zeval bulmayan ve Baki olan ızdırapların giderilmesi için müracaat edilen TEK MERCİ.el-Kâdir (c.c)

Her istediğini dilediği her şeyi yapmaya kadirdir. Zâtı'nda yaratmak ve tekvin kuvveti vardır.el-Muktedir (c.c)

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden; her mevcudu kuvvet ve kudreti altında tutan.el-Mukaddim (c.c)

İstediğini ileri geçiren bazılarını diğerlerinden üstün kılmıştır.el-Muahhir (c.c)

İstediğini geri bırakan bunda da ilahi bir hikmet vardır.el-Evvel (c.c)

Her şey üzerine kadim olan; ilk her varlığın Halimi ve Evveli.el-Âhir (c.c)

Her şey yok olduktan sonra Baki olan varlığı ezeli ve ebedi olan; sonu olmayan son.ez-Zâhir (c.c)

Alametleriyle vücudu aşikar olan; her yerde Birliğine ve Kemal sıfatlarına şahittir.el-Bâtın (c.c)

Yarattıklarının nazarından gizli olan; gizli Ebedi mevcudiyetini tasdik ederek iman şerefine nail olur.el-Vâli (c.c)

Kainatı; her şeyi mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare eden.el-Müteâlî (c.c)

Noksanlıklardan yüce ve münezzeh; yaratılmışların Yüceler Yücesi.el-Berr (c.c)

İyilik ve ihsanı sınırsız olan; yarattıklarına muhtaç oldukları nimetleri ihsan eden. Allah Teala zorluk istemez. Başkalarına zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülüklerin bir çoğunu bağışlar; yapılan bir iyiliğe karşıda on mükafat verir.et-Tevvâb (c.c)

Tövbeleri kabul buyurup tekrar tekrar tövbe etmeleri için sebepler hazırlayan.el-Müntekim (c.c)

Suçluları sonra cezalandırır.el-Afûv (c.c)

Çok affedici masiyetleri cezalandırmaktan vazgeçebilir.er-Raûf (c.c)

Pek esirgeyen yarattığı hiçbir şeyi merhametinden mahrum bırakmamıştır.Mâlikü'l-Mülk (c.c)

Mülkün mutlak kulunun elindeki de O'nun mülküdür. Lütuf ve ihsan ettikleri birer ariyettir.Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm (c.c)

Hem yücelik dağıtan da ancak O'dur.el-Muksıt (c.c)

Bütün işlerini denk en üstün adalet ve çok merhamet sahibidir.el-Câmi' (c.c)

İstediğini; istediği zaman istediği yerde toplayan; insanlara Kıyamet Günü hesap için toplayan; birbirine benzeyen benzemeyen veya birbirlerinin zıddı olan varlıkları bir araya toplayan.el-Ğaniyy (c.c)

Zâtı ve sıfatı ile her şeyden müstağni abes ve faydasız şeyler yaratmaktan münezzehtirel-Muğnî (c.c)

Kullarından dilediğini keremiyle zengin kılan; istediğini sonunda yine Mukadder olan rızka razı olmak gerekir.el-Mâni' (c.c)

Bir şeyin olmasına mani olan; koruyucu sebepleri yaratmak suretiyle helak ve noksanlık sebeplerini önleyen istekleri verir; vermezse mutlaka bir ilahi hikmeti vardır.ed-Dârr (c.c)

Elem ve zarar verici şeyleri yaratan; dilediğine felaket keder ve şiddet verenel-Nâfi' (c.c)

Faydalı şeyleri yaratan; hayır ve menfaat verici şeyler yaratan dilediğine menfaat veren.en-Nûr (c.c)

Bütün alemleri nuru ile nurlandıran; göklerde ve yerde Hakkı neşreden zihinlere ve gönüllere nur yağdıran.el-Hâdî (c.c)

Hidayeti yaratan ve dilediği kulunu Tevhide küfür yolunu tutturan sebepleri de yaratır. O'ndan başka hidayet ve bahtiyarlığa eriştirecek yahut sapıklık ve hüsrana düşürecek hakiki bir Zâtı ilahi yoktur.el-Bedî' (c.c)

Yarattıklarını örneksiz ve maddesiz icat edip yaratan; hayret verici âlemleri yoktan var eden; Zâtı'nda fiillerinde asla benzeri bulunmayanel-Bâkî (c.c)

Vücudu daim olan fani olmayan; Varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da olmayan; bizatihi zaruri (vacib) olan mevcut.el-Vâris (c.c)

Mevcut olan her şeyin netice itibariyle mutlak sahibi ve hakiki maliki.er-Reşîd (c.c)

Kullarını irşat eden dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran.es-Sabûr (c.c)Çok sabırlı; şirk ve isyan yolunu seçenleri anında cezalandırmaya kadir iken acele etmeyip tehir eden ve vakti gelince bir lahza dahi geri bırakmadan cezalandıran.

Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Allah'ın 99 İsmi..
http://img220.imageshack.us/img220/7503/49009092ei6.png http://img214.imageshack.us/img214/9027/10fp4fe3.png ...
RÜyalarin Anlami...
RÜYALARIN ANLAMI... Rüyaların anlamı ve neden görüldüğü tarih boyunca merak edilmiş konular. Son...
hip hop dansinin anlami
HIPHOP NEDIR ? : Hiphop, 1970' li yilarin sonunda Amerika' da gettolardan çikan zencilerin olusturduüu bir kültürdür. Bu kültür Rap müzigi, Graffiti...
Korkularin Anlami
blütofobi: Yikanmaktan korkma Agirofobi: Caddelerden ya da caddelerde karsidan karsiya geçmekten korkma Agorafobi: Açik yer ya da...
Allah'ın Dediği Olur Şarkı Sözü-Suat Suna(Allah'ın Dediği Olur)
Aylardır kapım çalmadı Hasretin her yanı sardı Ömrümü senle harcadım Çekmediğim çile kalmadı

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 10:51 AM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO