Geri git   Favori Forum - Kapsamlı Bilgi Platformu » TARİH & YAŞAM » DİN Bölümü


Seçenekler
Kur'an'da müteşâbih âyetler ve mukattaa harfleri
Alt 05-08-2009, 11:18 PM   #1 (permalink)
Standart Kur'an'da müteşâbih âyetler ve mukattaa harfleri

Kur'an'da müteşâbih âyetler ve mukattaa harfleri

MÜTEŞÂBİH NE DEMEKTİR VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER HANGİLERİDİR?

Müteşâbih kelimesi etimolojik olarak (dilbilgisi bakımından) Arapça “şebih” lafzından türemiştir. Şebih birbirinden fark edilemeyecek şekilde keyfiyet bakımından birbirine benzeyen şeylere de “müteşâbih” denir.(1) [/b]

Kurân-ı Kerim muhkem ayetlere “ümmü’l-kitap” (Kitab’ın anası-temeli) bunların dışında kalan bir kısım ayetlere ise “müteşâbih” ayetler adını vermiştir. Bu hususu açıklayan ayet-i kerime mealen şöyledir:

“Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki hepsi Rabbimiz tarafındandır’ derler. Bu inceliği ancak akl-ı selim sahipleri düşünüp anlar.”(2)

İslâm alimleri müteşâbih ayetlerin tarifi mevzuunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı müteşâbihi işaret ettiği mananın ne olduğu hususunda tercih edebilecek açık bir anlamı olmadığı gibi ayrıca bir izaha muhtaç olan ayetler[/b]” olarak tarif etmişlerdir.

Alimlerin ekserisi de bâtınını tasdik ederiz; iç yüzünün anlaşılmasını ise Allah’a havale ederiz. Zira biz onu bilmekle mükellef değiliz. Zaten bu husus imanın şartı ve hükümlerinden biri de değildir[/b]” derler.

Selef akîdesini benimsemiş alimlerin çoğunu Sahabe İbn Abbas ve İmam Mâlik (radıyallâhü anhüm) gelmektedir.

***

Müteşâbih ayetlerle onların yorumları ve onlardaki mananın asıl mahiyetini ortaya çıkarmak için gayret sarf eden alimlere gelince… Bunlar “Halef Ekolü”nü meydana getirmişlerdir. Bunlara göre Kur’an hükümler istinbat etmesi (çıkartması) ve ihtilaflarını onunla çözmesi gerektiğini ve bunun için indirildiğini kesin olarak ifade etmektedir.(3)

Pekçok ayet cahillerden kaçınınız.[/b]”(5)

HURÛFU MUKATTA (MUKATTAA HARFLERİ)

Mukattaa harflerine gelince…

Mukattaa” kelimesi Arapça bir isimdir. Kat’edilmiş bitişik olmayan harfler demektir.

İslâmi ilimler terminolojisinde ise Kur’ân-ı Kerim’de bazı sûrelerin ilk ayeti olarak gelen Elif Lâm Mîm Nûn gibi bir harften meydana gelen bağımsız harflere “Hurûfu Mukattaa” denir. Bu harflerin manalarının ne olduğu hususunda başlıca iki görüş vardır:

Birinci görüşe göre bu harflerin manasını Allah’tan başka kimse bilemez. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) "Allah’ın her kitabında bir sırrı vardır. Kur’an’daki sırrı da sûrelerin başlarında bulunan harflerdir. Her kitabın bir özü vardır. Kur’ân’ın özü de bu hece harfleridir” dediği rivayet edilir. Bu görüşü benimseyenler alimlerin bunları anlamada aciz olduklarını söylerler. [/b]

İkinci görüşe göre Hurûfu Mukatta’yı tefsir etmeye çalışmışlardır.

Bunları şöyle özetleyebiliriz:

1. Bu harfler Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf” diye dua ettiği rivayet edilir.

2. Bu harfler dağa da “kaf” denmiştir.

3. Çeşitli sûrelerin başlarında yer alan bu harfler sizler de elinizden gelen bu imkanı kullanarak benzerini getirmeye çalışın. Siz meydana getiremediğinize göre Kur’an mucizedir demek istemektedir.

4. Bazılarına göre bu harflerin her biri Allah’ın fiilî sıfatlarına delalet eder. Elif Allah’ın nimetlerine (a’lâsına-en yücesine) Mîm mecdine (yüceliğine) işaret etmektedir.

5. Kimilerine göre Elif Allah’tan Mîm Muhammed’den kinayedir.

6. Bir kısmına göre de bu harfler bir sözün bitip bir sözün başlangıcını gösterir. Araplarda bir söz bitip yeni bir söz başladığında dikkati çekmek için yeni sözün başına böyle harfler getirme geleneği vardır.(6)

Mukatta harflerinin manalarının ne olduğu hususunda Resûlüllah’tan (s.a.v.) açık bir haber yoktur. Ancak Kur’an okumayı teşvik için her harfinden meydana gelecek sevabı anlatırken Hurûfu Mukatta’nın her birinin ayrı ayrı harfler olduğunu ifade buyurmuşlardır.

***

Bazı ârifler ise bu mevzuda şunları söylemişlerdir:

Nasıl sulama yapılırken bir vadiye veya bir tarlaya nehrin ya da sulama kanalından gelen suyun hepsi birden salınmayıp azar azar verilirse manevi derecesinin yüksekliğine göredir; ondan ötesini öğrenmeye tahammül edemez. Gözün güneş ışığına tahammül edemediği gibi…

Hulâsa edecek olursak; Müteşâbih âyetler ve Mukatta harfleri; Kurân-ı Kerim’de Hâ Mîm”… vb. kelime ve terkipler gibi...

Bununla beraber –yukarıda da ifade ettiğimiz gibi- tefsir ve tasavvuf âlimlerinden bir kısmı dilediği zaman doğrultur” [/b]hadisinde “Allah’a parmak isnadı” müteşâbihattandır. Alimler bunu iki şekilde te’vil etmişlerdir:

1. İki parmaktan murad[/b] Allah’ın ihdas ettiği davetçi bir sebep ve bir irade olmadıkça imana da yönelebilir küfre de… İşte Allah Teala bu kalbi bu iki davetçiden dilediği herhangi birine çevirir.

2. O bir temsildir. Manası: “Allahü zû’l-Celâl kalbleri tam bir kudretle evirip çevirebilir” demektir. Nitekim biz de o işdeki tam bir tasarruf ve kudreti ifade etmekten ibarettir.(7)

***

Hicrî ikinci bin yılın müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed el-Farûkî (k.s.) hazretleri ise bu mevzuda şu dikkat çekici açıklamalarda bulunmaktadır:

“Yed: el’ olarak ifade olunan kelimenin te’vili kudretten; ‘vecih: yüz’ olarak tâbir olunan kelimenin te’vili de zattan ibârettir hakikat ve esrâr ilminin mahzenidir.

“O bakımdan bunların te’vili muhib ile mahbûb (sevenle sevgili) arasında ince işaretlerden gizli bir işarettir....

“Bu fakîr (İmâm-ı Rabbânî hazretleri zat-ı âlilerini kastediyor) gizlenmesi kabil olan esrârdan da görmüyordum....

“Ama ne zaman ki Allah Sübhânehû ve Teâlâ hazretleri bana peygamberler’in (aleyhimüsselâm) vârislerinin kâmilleridir. Velâyet kemâlâtının derecelerini geçmişler ve asâleten peygamberlere mahsus olan ‘dâvet makâmı’na ulaşmışlardır...

“Müteşâbihât’ın te’vil ilmi onun sünnetine uyma derecesine mütenasip-uygun olarak gerçekleşecektir)...

“Müteşâbihat’la alâkalı yazılması mümkün olan kadarı şudur: Dünya hayatında bizim kendiliğimizden bunun yolunu bulmamıza imkân yoktu.”
(8)

SONUÇ

Müteşâbih ayetler üzerinde geniş müzakereler-mütâlalar-münakaşalar olmuştur. Hatta doğrudan müteşâbih ayetleri konu alıp inceleyen pekçok eserler de yazılmıştır. Bütün bunlardan şu neticeye ulaşmamız mümkündür: Kur’an ayetleri birbirlerini tasdik edecek ve bütün zamanları içine alacak şekilde yanlış yorumlamaya meydan verilmeyecek bir üslupla nazil olmuş ve iki farklı kısma ayrılmıştır:

Birici kısım açık ve seçik ayetlerdir. Bunlar Kur’ân’ın anası olarak tarif edilmişlerdir.

İkinci kısım açıklama ve uyarma [/b]yaparak muhkem ayetlerin ihtiva ettiği/içerdiği telkinleri kökleştirmek ve sağlamlaştırmaktır.

Kur’ân-ı Kerim; muhkem aslını bir kenara bırakıp insanların gerçeği daha iyi kavramalarını kolaylaştırmak için benzetmede bulunan bazı müteşâbih ayetleri dumanlı havalar meydana getirerek fitne çıkarıp Hakkı bâtıla karıştıran ve insanları doğru yoldan ayırıp onları yanlış yollara sokan kişiler olarak nitelemektedir.

Hiç şüphesiz zikri geçen ayetler üzerinde tahmin ve yorum yoluyla bilmeceler ve her türlü görüş ve arzulara destek dolu bir kitap haline getirmeye çalışanlar da bu kategoriye girerler.

***

Dilerseniz bu mevzuda sonsözü son devir dersiâmlarından Nakşi yolu Müceddidîn kolunun son halkası olan Süleyman Efendi (k.s.) hazretlerine bırakalım. Talebelerinden merhum Ziya Sunguroğlu naklediyor:

“Esteîzübillah Bismillâhirrahmânirrahîm: Eli Lâm Mîm… Mütekaddimîn âlimleri bu âyet-i celileye ‘Allâhü a’lemü bi-murâdih’ (Bununla muradın ne olduğunu en iyi bilen Allah’tır) deyip geçmişlerdir. Müteahhirîn âlimlerinin zamanında fitne ve fesadın zuhuru çoğalınca insanlara ve cinlere de bunların mânâlarını bildirmemiştir.”

Ancak bilindiği üzere kâideyi bozmaz. Bunun böyle olduğunu yukarıda İmâm-ı Rabbani hazretlerinin açık ifadelerinde de görmüş idik.

Rabbim bizleri rahmet-mağfiret ve bereketinden râsih âlimlerin himmet ve teveccühünden mahrum bırakmasın. Âmin...

DİPNOTLAR

(1) Râğıb el-İsfehân3i mu’cem ve tefsirler.

(2) Âl-i İmrân sûresi 3/7.

(3) Hûd 44.

(4) Mâide sûresi 3.

(5) Mâtüridi s. 128-133.

(6) Ateş 88.

(7) Çantay 7 no.’lu dipnot.

(8) A‘raf sûresi 50.
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap
Alt 05-01-2011, 11:37 PM   #2 (permalink)
Standart Cevap: Kur'an'da müteşâbih âyetler ve mukattaa harfleri

Değerli Kardeşlerim,

Mukattaa harflerinin elbette çok farklı manaları ve içerikleri olabilir.
ÇOK ŞÜKÜR CENAB-I ALLAH (C.C), BU MANALARDAN BİRİSİNE MATEMATİK OLARAK ULAŞMAYI NASİP ETTİ...
Aşağıda bahsettiğim çalışma "Bu harfler neden kullanılmıştır?" sorusunun cevaplarından sadece biridir.
Diğer anlamları varsa Allah (C.C) inşaalah zaman içerisinde o anlamları da farketmeyi ve açıklamayı müminlere nasip eder.

MUKATAA HARFLİ SURELERİN KOORDİNAT SİSTEMİNE KONUMLANDIRILMASI ÇALIŞMASI

Mukataa Harfli Surelerin "Mushaf sırasına göre" ve "Nüzul sırasına göre" Koordinata konumlandırılması neticesinde aşağıdaki grafikler ortaya çıkmıştır.

"Mushaf sırasına göre" yapılan çalışmada çok net şekilde "Allah" Lafzı ortaya çıkmıştır.Konuyla ilgili tüm açıklamaları ve detayları görebileceğiniz adresler aşağıdadır.*
http://mukattaa.blogspot.com/
index
index

Önemli diğer nokta ise şudur.
"Nüzul sırası ile yapılan çalışmada "ALLAH" Lafzı çıkmamaktadır.ACABA NEDEN?
BU SORUNUN CEVABI GRAFİK ÇALIŞMASININ SEBEBİ VE ÇIKIŞ NOKTASINDADIR.

GRAFİK ÇALIŞMALARININ SEBEBİ VE ÇIKIŞ NOKTASI

1.) Kur’an-ı Kerim’deki 114 sureden 29’unun ilk ayetleri çeşitli Arapça harflerle başlar. “Elif Lam Mim, Ya Sin, Ha Mim” gibi… Bu harflerin ne anlama geldiğini yalnızca Yüce Allah (C.C.) biliyor.

2.) Kur’an-ı Kerim, iniş (nüzul) sırasına göre sıralanmamıştır. Yüce Allah’ın (C.C) emriyle vahyin hemen akabinde, Cebrail (A.S) tarafından ayetlerin ve surelerin yerleri tek tek belirtilmek suretiyle “farklı şekilde tertip edilmiştir”.

Şu an elimizde bulunan Kur’an-ı Kerim bu “Tertip üzerinedir”.

------------------------------------------------------------

1.) Sure başlarında “Mukataa harflerinin” kullanılması ve
2.) Kur’an tertibinin, sure ve ayetleriyle vahiy esnasında “yeniden yapılması”, “Sıradan, anlamsız ve dikkate alınmaması gereken” bir işlem midir, yoksa “Bilinçli” olarak mı yapılmıştır?

Koordinat Ekseninde yapılan Grafik çalışmasının amacı, bu çok önemli ve sebebi merak konusu olan 2 soruya (şayet “Bilinçli” bir eylemse), Matematik boyutta “Görsel” bir yanıtın olup olmadığıdır.
Grafik çalışması, “mukayese ve değerlendirmelerin” en sağlıklı şekilde yapılabilmesi için iki türlü yapılmıştır.

1. Elimizde bulunan Kur’an-ı Kerim’deki surelerin sıralamasına göre,
2. Surelerin vahiy, (iniş, nüzul) sırasına göre,

Bir konuyu önemle vurgulamak ihtiyacını hissediyoruz:

Koordinat Düzleminde yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçların, “Görünen sonuçlar” olduğu sizlerin de malumudur.
Bu çalışmalarda “Toplama, Çarpma, Bölme ve Çıkarma” işlemleri yoktur.
Elinizdeki verileri “sırayla” ve “kurallara uygun şekilde” eksenlerdeki yerlerine yerleştirir ve kural gereği işlemleri tamamlarsınız.
Bu sebeple bu tür çalışmalar, “sağa sola çekiştirilecek” ve üzerinde “mantıksız” yorumlar yapılacak çalışmalar değildir.
Ortaya çıkan “Grafik” neyse sonuç O’dur.
"Matematikten, Koordinattan ve Grafikten yana bilgi sahibi olmayanlara", "Bakar Körlere" veya "Görmek istemeyenlere" uygulanabilecek bir tedavi yöntemi bugüne kadar maalesef bulunabilmiş değildir. Bugünden sonra da bulunması asla mümkün değildir.
Yukarıda dediğimiz gibi, Ortaya çıkan “Grafik” neyse sonuç "O’dur".

Yurt dışından ve yurt içinden Peygamber Efendimiz'e (S.A.V) ve Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapanlara bu bilgi ve belgeler, müslüman kardeşlerimiz vasıtasıyla zaman içinde ulaşacaktır.
Bu çalışmaların, "İnanan" veya "İnanmayan" tüm insanlara "Akıl yoluyla doğruları görebilmeleri için" faydalı olmasını Allah'tan diliyorum.

Konuyla ilgili tüm açıklamaları ve detayları görebileceğiniz adresler aşağıdadır.
http://mukattaa.blogspot.com/
index
index

Allah'a emanet olun...
Saygılarımızla...

Bir Mümin Kardeşiniz
------------------------------------------------------------
Yunus Suresi (10) - Ayet 100 -
"Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır!"
------------------------------------------------------------
İsra Suresi (15) - Ayet 88 -
"De ki: Andolsun eğer insan(lar) ve cin(ler) bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine arka olsalar yine onun benzerini getiremezler."
------------------------------------------------------------
Furkan Suresi (25) - Ayet 52 - 53 -
52. Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç.
53. İki denizi birbiri üstüne salan O'dur. Bu, tatlı ve yürek ferahlatıcı; şu, tuzlu ve acı. Ve ikisinin arasında bir berzah, geçişi engelleyen bir perde koymuştur.
Alıntı ile Cevapla Hızlı Cevap

Benzer Konular
Kur'an'da Hz. Peygamber ve Ashâb İlişkileri
Kur'an'da Hz. Peygamber ve Ashâb İlişkileri Kur'an'ın nâzil olduğu milâdî VII. asırdahttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif...
Vehhabilerin tevil ettiği âyetler
Sual: Vehhabilerhttp://www.favorifrm.net/images/smilies/virgs.gif tevil etmeyi niye yanlış görüyorlar? CEVAP Tevil...
Kur'an'da Peygamber duaları
Kur'an da Bahsedilen Peygamberlerin Duası İle İlgili Güzel bir Video Lütfen izleyelim
Hep Hatırlanması Gereken Âyetler
http://img460.imageshack.us/img460/6639/logosonoy7.gif HEP HATIRLANMASI GEREKEN ÂYETLER Kurân-ı Kerîm'deki âyet-i kerimelerin tümü...

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Seçenekler

Seçenekler
Stil

WEZ Format +2. Şuan Saat: 05:08 AM.
Yasal Uyarı Favori Forum
Favori Forum'da Mp3, Hack, Adult, Warez, Crack, Serial, Full Film, Full Oyun Vs. İllegal İçerikli Paylaşım Kesinlikle Yasaktır.
Logomuzda Kullanılan Maskot Favorifrm.Net 'e Aittir ve TPE Tarafından Tescillidir. İzinsiz Kullanılamaz.

Sitemiz Forum sitesi olduğu için sitemize kayıtlı üyelerimiz yazı, resim ve diğer materyalleri kontrol edilmeksizin sitemize ekleyebilmektedir. 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda ilgili yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi mail adresine yollayabilir veya Buradaki Formu Doldurarak bize iletebilirsiniz.
Kuruluş : 13/ARALIK/2006
2006 - 2014 Favorifrm.Net Her Hakkı Saklıdır.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO